Reklamační řád: Masáže pro muže Jihlava

Podmínky a ustanovení


Poskytovatelem služeb a zároveň Prodávajícím je: Provozovatel, Lenka Sarah Pertlová, IČO: 04954220, se sídlem Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, která není plátcem DPH.


Na všechny objednávky je 14 denní GARANCE vrácení zboží bez udání důvodu!

Při nákupu „na dálku“ (např. e-shop, telefonické a SMS objednávky, zásilkové obchody) vzniká spotřebiteli automaticky právo na odstoupení od smlouvy do 14-cti dnů bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).

Pro odstoupení od smlouvy do 14-cti dnů, nebo pro reklamaci: doporučujeme využít naše formuláře, které jsou nedílnou součástí „Obchodních podmínek“, což umožní rychlejší vyřízení odstoupení od smlouvy nebo reklamace.

Odstoupení od smlouvy - PDF
a nebo
Reklamační formulář - PDF

Pokud se vám soubory nezobrazí: budete potřebovat nainstalovat na vaše zařízení aplikaci Adobe Acrobat Reader DC, která je poskytována zdarma včetně aktualizací.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí „Všeobecných obchodních podmínek“ poskytovatele masážních služeb a intimního kadeřnictví (dále jen „Poskytovatel služeb“), prostřednictvím (webu) www.masaze-pro-muze.cz (dále jen „Webové rozhraní“)

a

provozovatele internetového obchodu, prodávajícího v sekci „OBCHOD“: Dárkové poukazy a Doplňkový sortiment/zboží (dále jen „Prodávající“). Prostřednictvím webových stránek www.masaze-pro-muze.cz/obchod/ (dále jen „Webové rozhraní obchodu“)

Spotřebitel kupující / zboží nebo klient kupující / službu je povinen: se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží nebo služby.

Kupující nebo klient bere na vědomí, že je povinen: poskytnout poskytovateli služeb nebo prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.

V případě, že kupující nebo klient neposkytl: potřebnou součinnost nebo ji záměrně prodlužuje, bere tímto na vědomí, že zákonná lhůta pro vyřízení reklamace do 30 dnů od data podání reklamace se může adekvátně prodloužit.

Definice pojmů: obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve (VOP). Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve (VOP). Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu: v rámci zakoupeného zboží v sekci „OBCHOD“ se tento servisní zásah řídí (VOP) a tímto Reklamačním řádem.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.


II. Obecná ustanovení reklamačního řádu:

Vzhledem ke skutečnosti, že podnikatelka Lenka Sarah Pertlová na (webu) masaze-pro-muze.cz prezentuje a nabízí dvě odlišné činnosti. Je tento Reklamační řád rozdělen pro lepší přehlednost na dvě odlišná ustanovení, aby splňoval reklamační podmínky dle právních přepisů k dané činnosti.

Ustanovení 1. Popisuje reklamační podmínky a postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci masážních služeb a intimního kadeřnictví (dále jen „Služby“).

Ustanovení 2. Popisuje reklamační podmínky a postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci dárkových poukazů (dále jen „DP“), a doplňkového sortimentu/zboží (dále jen „Zboží“).


III. Adresa pro doručování vráceného zboží, písemností a komunikaci v rámci vyřízení reklamace.

Firma: Lenka Sarah Pertlová,
Adresa: Palackého 1597/50, PSČ 586 01, Jihlava
Kontaktní telefon: (+420) 792 294 000
Kontaktní e-mail: info@masaze-pro-muze.cz


IV. Některé pojmy dle litery zákona:

Reklamace: dle nového práva NOZ (nový obchodní zákoník) je postup, při němž spotřebitel / kupující uplatňuje své „Právo z vadného plnění“. Poskytovatel služeb nebo prodávající je při reklamaci tyto nároky kupujícího povinen vyřešit.

a) Reklamace je: Právo z vadného plnění

b) Vada: masáže /kadeřnictví/ péče o tělo a podob, je: Vada služeb

c) Vada: zboží /výrobku/ produktu je: Vada věci


V. Interní pojmy toho Reklamačního řádu:

a) Zákazník kupující služby: je naším klientem (dále jen „Klient“)

b) Spotřebitel: je zákazníkem kupující DP a Doplňkový sortiment (dále jen „Kupující“)

c) Všeobecné obchodní podmínky: (dále jen „VOP“)

NOZ (je obecně používanou zkratkou pro „Nový obchodní zákoník“)

USTANOVENÍ 1. REKLAMACE - SLUŽBY

 

1.1. Reklamace služeb, masáže a intimní kadeřnictví

V případě plnění vady z poskytovaných služeb se řídíme níže uvedeným reklamačním řádem související s masážemi a intimním kadeřnictvím vyplývajícím z obecných a interních obchodních podmínek poskytovatele služeb.

Jako poskytovatel masážních služeb a intimního kadeřnictví odpovídáme za to, že naše služby nemají vady a jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí, že:

a) Rozsah a odborné provedení služeb odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně v naší osobní komunikaci s klientem vztahující se ke smlouvě.

b) Veškeré poskytované služby zahrnují součásti uvedené na webovém rozhraní www.masaze-pro-muze.cz, zejména informačního charakteru (Kontraindikace, Indikace, Hygiena, Etika apod.).

c) Služby jsou poskytovány v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

d) Výkon služeb trvá po uvedenou dobu.


1.2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění - služeb

a) Veškeré poskytované služby a procedury je možné reklamovat v průběhu jejich konání nebo bezodkladně po jejich skončení.

b) Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od vykonání služby.

Doporučení:
Pokud nejste s výkonem služby spokojeni, reklamujte službu ihned na místě a doložte zápisem do knihy „Přání a stížností“, která je dispozici u provozovatele nebo maséra/ky. Do zápisu uveďte vaše jméno a příjmení, vaše kontaktní údaje, druh služby, jméno a příjmení maséra/masérky, popis vadného plnění, datum a čas výkonu služby, Váš podpis.

Upozornění:
Dodatečně zjištěné vady jsou těžko prokazatelné a jejich vymáhání zpravidla, končí soudním sporem. V takovém případě zápis do knihy „Přání a stížností“ urychlí postup a vyřízení reklamace, oboustranně usnadní objasnění v případě soudního sporu, zda je reklamace oprávněná nebo neoprávněná. Viz níže (4. Postup při reklamaci služeb).


1.3. Práva z vadného plnění služeb

V případě vadného poskytnutí služeb máte níže uvedená práva:

a) Právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu výkonu služby).

b) Právo na přiměřenou slevu z ceny.

c) Právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada nabízené služby takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

Práva z vadného plnění služeb, která vám nenáleží, pokud:

a) jste o vadě nabízené služby před poskytnutím služby věděli a přesto jste ji absolvovali.

b) jste vadu poskytované služby sami způsobili, zejména porušením (VOP) a právních podmínek včetně specifických pokynů poskytovatele služeb.


1.4. Postup při reklamaci - služeb

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady služby, nejlépe ještě v průběhu výkonu či bezprostředně po ukončení služby.

Reklamaci lze uplatnit:

a) Elektronicky e-mailem na info@masaze-pro-muze.cz

b) Doporučeně poštou na adresu sídla společnosti.

V případě „papírového“ uplatnění (tedy poštou) je potřeba dokument vlastnoručně podepsat a uvést všechny níže požadované náležitosti.

Reklamace musí obsahovat:

a) Vaše jméno a příjmení.

b) Vaše kontaktní údaje (telefonní kontakt, email adresu, doručovací adresu pro zasílání písemností).

c) Datum a čas výkonu služby.

d) Přesný název služby (jak je deklarována na webovém rozhraní nebo faktuře).

e) Jméno a příjmení masérky nebo maséra, který/á službu vykonával/a.

f) Popis vady plnění služby (co konkrétně Vám vadilo).

Doporučení: co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace: je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme: bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo: na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte však na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí zákonné lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

USTANOVENÍ 2. REKLAMACE SEKCE - OBCHOD

 

Tato ustanovení jsou děleny na dvě části:

2.1. Reklamace, dárkové poukazy.

2.2. Reklamace, doplňkový sortiment – zboží.

Vážení klienti a kupující zboží, kontaktujte nás: ještě před oznámením reklamace telefon: (+420) 792 294 000, email: info@masaze-pro-muze.cz.

Proč nás předem kontaktovat?
Nejprve se pokusíme s vámi problém se zbožím vyřešit tzv. na dálku. Může se jednat o banální závadu, kterou si můžete opravit svépomocí např. vyčištěním vodících kontaktů, dotažením šroubku atd. Pokud se nám nepodaří v součinnosti s vámi problém vyřešit na dálku, vypomůžeme vám v případě zájmu se správným oznámením reklamace.


 

2.1. Reklamace, dárkové poukazy

K vadám dárkových poukazů jako takových by nemělo dojít. Jsou profesionálně tištěny na křídovém papíře. Před expedicí jsou kontrolovány, zda obsahují veškeré náležitosti a pečlivě baleny, aby nemohlo dojít k jejich poškození při přepravě, Viz. Obchodní podmínky,

Upozornění:
Vady věci tedy „Dárkových poukazů“ jako takových se nevztahují na „Vady služeb“, které jsou specifikovány v (VOP) a podmínkách tohoto reklamačním řádu Viz. USTANOVENÍ 1.

Pokud by došlo k vadě věci zejména v případě, kdy došlo k porušení přepravní obálky, sepište s dopravcem (Českou poštou) o poškození zásilky na místě protokol a dejte nám o tomto co nejdříve vědět, abychom mohli sjednat nápravu.


Možnosti a postup odeslání reklamace dárkových poukazů:

a) Písemné oznámení (tedy poštou) o vadě věci zašlete doporučeně na adresu sídla společnosti. Vadný dárkový poukaz zabalte tak, aby nedošlo k dalšímu poškození včetně (vlastnoručně podepsaném) oznámení z vady věci a kopií daňového dokladu (faktury).

b) Elektronické oznámení vady věci prostřednictvím emailu, nemusí být podepsáno, ale musí být řádně zdokumentováno formou příloh. Fotografií vadného dárkového poukazu (tedy konkrétní vady) kopií daňového dokladu a samozřejmě vlastním oznámením vašeho práva z vady věci.


Co musí oznámení o vadě věci obsahovat:

Uveďte vaše jméno a příjmení, číslo a datum odeslání objednávky.

Kontaktní údaje a doručovací adresu pokud budou jiné, než jste uvedli v objednávce, kupříkladu pokud bude chtít, zaslat nový dárkový pokaz (bez vad) na adresu obdarovaného.

Popište co nejpodrobněji zjištěnou vadu, popřípadě doložte fotodokumentací.


Jak budeme vaše reklamace dárkových poukazů řešit?

Pokud budou z vaší strany splněny veškeré výše popsané náležitosti a úkony související s reklamací dárkových poukazů. Zašleme vám nový dárkový poukaz (bez vad) do 3 až 5 pracovních dnů od přijmutí vaší žádosti a oboustranném potvrzení dohody o konečném řešení sjednanou formou.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14-dnů:

V případě, že se rozhodnete využít práva pro odstoupení od smlouvy, využijte k tomuto náš formulář:

Odstoupení od smlouvy - PDF

 


 

2.2. Reklamace, doplňkový sortiment - zboží

Kupní smlouvu máte uzavřenu s prodávajícím: Objednáním zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu (elektronický objednávkový formulář) internetového obchodu www-masaze-pro-muze.cz/obchod/, jste s prodávajícím uzavřeli distančním způsobem (kupní smlouvu).

Tzv. Distanční smlouvy: jsou smlouvy, při nichž se smluvní strany osobně nesetkají, ale smlouvy se uzavírají na dálku (např. elektronickou cestou, po telefonu nebo v zásilkovém obchodě).

Uplatnění odpovědnosti za vady věci: (Reklamace)

Aby vznikla kupujícímu práva z odpovědnosti za vady věci, nestačí pouze existence vadného plnění, ale práva za vady věci  musí ještě kupující prodávajícímu písemně oznámit (reklamovat).

Lhůta pro vytknutí vady (subjektivní). Subjektivní je označována proto, že závisí na možnosti zjištění vady kupujícím.

Vady zjistitelné (při první prohlídce) musí kupující oznámit bez zbytečného odkladu. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


Volba práva:

Při reklamaci pro oznámení (vady věci) musí kupující sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil.

Zákon přiznává tato práva:

a) odstranění vady (dodáním nové bez-vadné věci, opravou).

b) sleva z ceny (bez odstranění vady).

c) odstoupení od smlouvy (s následným vrácením vzájemných plnění).

Kupující se může: některé možnosti předem vzdát ve smlouvě, nebo pokud si zúčastněné strany sjednaly jiná práva nebo uplatnění.

Volný výběr těchto práv zákon omezuje: podle toho, zdali se jedná o vadu, která je podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy (§2002). Je-li vada podstatným porušením smlouvy, pak si může kupující volně zvolit, kterékoli právo.

a) Zvolené právo nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

b) Odstranit vadu je prodávající povinen v přiměřené lhůtě v jiném případě může kupující požadovat slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

c) Dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy předpokládá vrácení věci původně dodané, popř. toho co z ní zbylo.


Záruka za jakost:

Smluvní modifikace zákonných nároků.

Prodávající se zavazuje, že po záruční dobu si věc zachová obvyklé vlastnosti nebo bude způsobilá k použití pro obvyklý účel. Záruka vzniká tak, že se k ní prodávající zaváže smlouvou nebo jednostranným jednáním např. uvedením délky záruční doby v záručním listu nebo na obalu či veřejným prohlášením v reklamě. Vnější událost, která předmět poškodila, je liberalizační důvod pro prodávajícího.

VI. Závěrečné ustanovení a doporučení:

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu výše uvedených „Ustanovení“, v případě novelizace právních předpisů a legislativy. Nebo v případě, že provozovatel upraví podnikatelské činnosti (upraví nabídku).

Provozovatel zároveň tímto oznamuje, že dojde-li ke změnám reklamačního řádu, budou předchozí verze archivovány, s možností stažení a uložení na str. Dokumenty ke stažení, včetně dalších aktuálních či archivních dokumentů (Obchodní podmínky / Platební a dodací podmínky).

Doporučení: Důrazně vám doporučujeme, abyste si aktuální dokumenty stáhly a uložily na vaše zařízení, zejména pro případ pozdějšího uplatnění reklamace.

Nebo pokud by provozovatel kupříkladu podstatně změnil podmínky podnikatelských činností/oborů, právní formu podnikání, nebo podnikání ukončil a tyto webové stránky z internetové sítě odstranil.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 16. 10. 2018.