VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY: MASÁŽE PRO MUŽE - JIHLAVA

Provozovatel: Lenka Sarah Pertlová
Sídlo: Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava, IČO:04954220
Tel.: (420) 792 294 000
Email: info@masaze-pro-muze.cz
Web: www.masaze-pro-muze.cz

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují v článku II
právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masážních služeb/intimního kadeřnictví, a klientem kupujícím poskytované služby (dále jen klient).

1.2 Provozovatel poskytuje výše uvedené služby
na základě „Volné živnostenské činnosti“, č. 78 (Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu), a na základě odborné způsobilosti všech poskytovaných masážních služeb a intimního kadeřnictví. Veškerá oprávnění jsou fyzicky dostupné v masérně a také prezentovány na těchto webových stránkách.

1.3. Vykonání masážní služby nebo intimního kadeřnictví
provozovatelem nebo provozovatelem pověřenou osobou (masér/ka), jsou podmíněny dosažením plnoletosti, tedy dosažením minimálního věku 18 let, klienta.

1.4 Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují v článku III
právní a závazkové vztahy mezi provozovatelem internetového prodeje v sekci "OBCHOD" (dále jen prodávající), a kupujícím zákazníkem sekci „OBCHOD“ na těchto webových stránkách (dále jen kupující).

1.5. Tyto webové stránky obsahují
sexuálně explicitní textový, obrazový nebo slovní materiál a jsou určené výhradně pro osoby od 18 let a výše.

1.6. Zakoupení dárkového poukazu nebo doplňkového sortimentu/zboží
jsou podmíněny dosažením plnoletosti, tedy dosažením minimálního věku 18 let, kupujícího.

1.7. Prodávající má právo požádat kupujícího o dodatečné ověření plnoletosti
formou čestného prohlášení prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy ze strany kupujícího. Pokud nedojde, ze strany kupujícího k odeslání potvrzení o dosažení plnoletosti má prodávající právo objednávku zrušit.

1.8. Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickou objednávkou
rezervace termínu k výkonu masáže projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

 

Článek II.

Objednávka masážních služeb a intimního kadeřnictví

 

2.1 Masážní služby a intimní kadeřnictví
jsou poskytovány v rámci deklarované provozní doby uvedené na www.masaze-pro-muze.cz, nebo jiné internetové prezentace provozovatele, prostřednictvím třetích stran.

2.2 Objednávky a termín návštěvy klienta
Objednávky masáží a intimního kadeřnictví, jsou realizovány výhradně prostřednictvím telefonické dohody mezi Provozovatelem a Klientem. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou ze strany klienta a provozovatele, který na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas.

2.3 Zrušení termínu ze strany klienta
Pokud se klient nemůže z vážných důvodů dostavit v dohodnutém termínu, informujte o této skutečnosti předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. Pozdější zrušení dohodnutého termínu masáže se považuje za absenci zákazníka.

2.3 Předčasný příchod klienta
S ohledem na klienty, kteří jsou objednáni před Vámi, se dostavte na masáž nebo intimní kadeřnictví (deklarovanou individuální službu) nejdříve 10 minut před stanoveným časem masáže. V případě dřívějšího příchodu není možné posečkat v prostorách provozovny, která nedisponuje recepcí či obdobnou místností.

2.4 Pozdní příchod klienta k výkonu intimního kadeřnictví
Nedostaví-li se klient k zahájení výkonu intimního kadeřnictví (deklarovanou individuální službu) v předem sjednaném termínu na základě objednávky. Bude tento pozdní příchod považován za absenci klienta a objednávka bude zrušena.

2.5 Pozdní příchod klienta k výkonu masáže
Dostaví-li se klient 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masážní službu, tedy 15 minut a výše se považuje za absenci klienta.

2.6 Absence klienta k výkonu masáže
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na objednanou masážní službu se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada v plné výši hodnoty objednané masážní služby, (na bankovní účet provozovatele nebo na místě v hotovosti) případně bude rovnou odečtena z hodnoty voucheru. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

2.7 Masáž či intimní kadeřnictví mohou být odmítnuty v případech, pokud se klient:
a) během objednávání termínu k výkonu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
b) dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
f) dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu

2.8. Masáž nebo intimní kadeřnictví mohou být předčasně ukončeny z níže uvedených důvodů:
a) pokud se klient během masáže u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
b) pokud se klient přes opakovanou výzvu nepřestane chovat nepřístojným způsobem
c) pokud se během masáže u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
d) pokud se u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek

2.9. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží nebo intimního kadeřnictví, instruován o zdravotních rizicích zejména o indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá zdravotní rizika způsobená masáží.

2.10. Ceník masáží
Ceník masáží a intimního kadeřnictví je k nahlédnutí v masérně, nebo na internetových stránkách www.masaze-pro-muze.cz

2.11. Reklamace masážních služeb, nebo intimního kadeřnictví
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně informovat provozovatele, a to písemně v listinné formě na adresu sídla provozovatele, nebo elektronicky formou emailu zaslanou na e-mail adresu provozovatele info@masaze-pro-muze.cz.

2.11. Doporučení
Pokud je klient s vykonanou masáží nebo intimním kadeřnictví, doporučujeme udělat na místě o tomto zápis do "Knihy přání a stížností", která je umístěna v masérně na viditelném místě. V případě reklamace může tento zápis oběma stranám napomoci v řešení řešení reklamace, popřípadě jako součást dokumentace v případě soudních sporů.

UPOZORNĚNÍ: 
Každý kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy, která byla učiněna na dálku a to bez udání důvodu do 14 dnů. (od data vyzvednutí zásilky u přepravce či doručovací služby.)

 

Článek III.

Sekce "OBCHOD"

 

Tyto obchodní podmínky upravují právní a závazkové vztahy
mezi provozovatelem internetového prodeje v sekci "OBCHOD" (dále jen prodávající), a kupujícím zákazníkem sekci „OBCHOD“ na těchto webových stránkách (dále jen kupující).

Pro prodej dárkových poukazů a doplňového sortimentu/zboží používáme
v sekci „OBCHOD“ plugin „WooCommerce“, komplexní software, který je srovnatelný s jinými e-shopovými platformami.(dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Provozovatel internetového obchodu:
Lenka Sarah Pertlová, identifikační číslo: 04954220, se sídlem Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava. Registrováno: Magistrát města Jihlavy pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.masaze-pro-muze.cz/obchod/(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané na dálku mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího sekce (dále jen „OBCHOD“).

 

PRÁVNÍ A ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné na webu: www.masaze-pro-muze.cz (dále jen prodávajícím). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.


II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží), pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.


III. MÍSTO PLNĚNÍ
Kontaktním místem a místem plnění je v rámci on-line prodeje www.masaze-pro-muze.cz, adresa Sídla firmy: Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava, tel.: (+420 792 294 000), mail: (info@masaze-pro-muze.cz) viz. platební a dodací podmínky


IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. V případě, že Kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit.


V. CENA A PLACENÍ
Nabídkové ceny uvedené na www.masaze-pro-muze.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena, bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, příp. doběrečné.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.


VI. DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží, které je uvedeno na stránkách Prodávajícího jako skladem nejpozději do následujícího pracovního dne, případně dle další dohody, od obdržení objednávky. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dní od obdržení objednávky, vyexpeduje prodávající do 4 týdnů od obdržení objednávky. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 5 týdnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet nejpozději do 30-ti dní.


VII. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ

Doručení dopisem/obchodním balíkem v rámci ČR:

doprava domů / do práce – Česká pošta

Dobírka: 49,- Kč

Poštovné / přepravné: 99,- Kč

Balné: ZDARMA

Celkem za přepravné včetně dobírky uhradíte 148,- Kč.


VIII. ZPŮSOB PLATBY
Platba bankovní převodem - zboží zaplatíte na náš účet nejpozději do 5-ti dní od vytvoření objednávky, jinak bude objednávka automaticky stornována.

Platba dobírkou - zboží zaplatíte hotově při jeho převzetí doručující společnosti.

Konečná fakturovaná částka je včetně vybrání dobírky, poštovného /přepravného a balného.


IX. ZÁRUKA SERVIS
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační zpráva musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na řešení reklamace. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci neodkladně, maximálně však do 30 dnů ode dne jejího obdržení.


X. VRÁCENÍ PENĚZ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ

Jakost při převzetí:
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy Kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek, jiná služba či jiné množství, než které bylo objednáno.

Vrácení zboží:
Kupující může bez udání důvodu vrátit zakoupené zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na adresu: Lenka Sarah Pertlová, Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava.

Dle §1831 NOZ bude Prodávající požadovat po Kupujícím náklady spojené s dopravou zásilky Kupujícímu.

Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty. Při vrácení zboží je suma odesílána převodem na účet Kupujícího. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 14 dnů dle zákona. Způsob úhrady včetně případného čísla bankovního účtu, na který požaduje Kupující peníze zaslat, uvede Kupující písemně v Oznámení o odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí obsahovat níže uvedené údaje:

- Adresát
(podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

K zásilce bude přiloženo Oznámení o odstoupení od smlouvy, které je sepsáno dle prováděcího právního předpisu, kterým je nařízení vlády č.363/2013 Sb.

Dále doporučujeme: Informovat Kupujícím - Prodávajícího o vrácení zboží před jeho odesláním e-mailem na info@masaze-pro-muze.cz,

Výměna zboží:

Při první výměně zboží neúčtuje Prodávající Kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné. Výměnu zboží lze provést vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.

Výměnu zboží zasláním (lze realizovat pouze na adresu Sídla firmy), doporučujeme předem projednat na emailu: info@masaze-pro-muze.cz


XII. Odstoupení od smlouvy
Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku, bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. emailem na adresu: info@masaze-pro-muze.cz, nebo na adresu Sídla firmy: Lenka Sarah Pertlová, Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava s uvedením čísla objednávky. Pro urychlení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním, nebo odesláním na adresu: Lenka Sarah Pertlová, Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava.

V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu, a to nejpozději do 30 dnů od odeslání oznámení o odstoupení. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Kupující bere na vědomí, že znečištěné, poškozené nebo opotřebované zboží je dále neprodejné, a že v tomto případě bude prodávajícím účtována kompenzace ve výši 70 % z ceny vraceného zboží. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes web: www.masaze-pro-muze.cz, kupujícímu (dopravné, balné apod.), dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny). Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci hradí kupující.

Doporučujeme přiložit dodací list/fakturu, jež nahrazuje prodejní doklad.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.


XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů:

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme o Vás získali v rámci návštěvy našich internetových stránek, zpracovává Lenka Sarah Pertlová se Sídlem: Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava, IČO: 04954220, která je správcem (dále jako „Správce“). Účelem zpracování osobních údajů je především plnění kupní smlouvy, vedení stavu Vašeho zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu uvedeného v předcházející větě. Máte práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany Vašich osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je pro realizaci uvedeného účelu plnění smlouvy a odpovědnosti za vady nezbytné. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále Vás informujeme, že Správce je oprávněn zpracovat Vaše jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu za účelem nabízení produktů a služeb Správce (i poštou) a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky na Váš e-mail ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..

Při zpracování osobních údajů pro marketingové účely, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení, máte všechna výše uvedená práva s tím, že souhlas pro uvedené účely je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat písemně na adrese Správce a pro zasílání obchodních sdělení e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, které Vám od nás e-mailem přijde. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů:

1. Plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.

2. V případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

Rozsah údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka na www.masaze-pro-muze.cz a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, faxové číslo, číslo bankovního účtu, pohlaví, firmu (je-li nákup realizován na firmu), datum narození a dále údaje týkající se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu.

Informační povinnost:

Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.